adamsland-logo
Nieuwsbrief 31 oktober 2020
Beste geïnteresseerde in ons mooie woningbouwplan Adamsland te Waarland,
hierbij de vierde nieuwsbrief.
De straatnamen en huisnummers voor Adamsland.
Na advies van de Stichting Waarland van Toen en de Dorpsraad Waarland heeft de gemeente de straatnamen voor Adamsland vastgesteld. Er is gekozen voor de oude oppervlaktematen Geers en Snees. Ons voorstel voor Bunder is door de gemeente niet overgenomen. Misschien komt dat nog in de toekomst. De huisnummers worden pas vastgesteld nadat de omgevingsvergunningen zijn verleend. Voor de projectmatige woningen is dat begin januari 2021.
straatnamen_
Bestemmingsplan Adamsland is vastgesteld.
De gemeenteraad heeft dinsdag 27 oktober jl. het bestemmingsplan Adamsland vastgesteld. Omdat er geen zienswijzen waren ingediend was dit een zogenaamd ‘hamerstuk” op de raadsagenda. Alle politieke partijen waren vóór. Begin november wordt het vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd en voor een laatste keer 6 weken ter inzage gelegd. Na afloop daarvan, dus vlak voor kerst, treedt het bestemmingsplan in werking.
Voorbereiding van de woningbouw.
Onze architect (Patrick van Emmerik van AVEM-architecten) vraagt begin november de omgevingsvergunning aan voor de 19 projectmatige woningen. Daarvoor zijn eind oktober sonderingen gemaakt en wordt alles technisch uitgewerkt. We verwachten dat de gemeente begin januari de omgevingsvergunning kan verlenen. Deze moet dan ook 6 weken ter inzage liggen. Als daar ook geen bezwaar op wordt ingediend is de vergunning daarna onherroepelijk.
Stand van zaken verkoop
Op 23 september 2020 heeft de notaris de loting verricht voor de 19 projectmatige woningen. Ale 19 woningen zijn toegewezen aan Waarlanders. Er zijn inmiddels 16 optieovereenkomsten getekend en we verwachten de laatste 3 de komende weken ondertekend te ontvangen. Binnenkort ontvangen de optiehouders een koop- en aannemingsovereenkomst.

Van de 15 bouwkavels zijn er 8 in optie uitgegeven. Op Funda en de website van Klaver Makerlaardij (www.klavermakelaardij.nl) zijn nu ook de prijzen van de kavels aangegeven. Op de kavels kan een woning naar smaak worden gebouwd in een door de koper bepaalde grootte en uitvoering. Bijna alle individuele woonwensen kunnen door Livingstone/Bouwbedrijf Wever worden ingevuld.
Nieuwe Situatie Waarland_25-08-2020_Versie 06.2
Voorbereiding van de sloop en sanering
Begin januari zal Nick Bruin Sloopwerken beginnen met de sloop van de bedrijfsgebouwen. Hij start met de sloop van de voorste betonnen loods aan de Veluweweg en zal daarna het asbest van alle daken verwijderen. Hierna zal hij de andere gebouwen slopen en alle betonnen verharding/vloeren verwijderen. Het puin dat vrijkomt gaat hij ter plekke breken zodat we dat weer kunnen hergebruiken bij de aanleg van de nieuwe wegfundering.

Gelijktijdig zal Zwart Infra bij de entree van het plan aan de Veluweweg een nieuwe dam met duiker aanleggen en asbest uit de bestaande dam afvoeren. Op het voorerf is ook een olieverontreiniging geconstateerd. Die wordt daarna ook meteen gesaneerd. Daarvoor is een saneringsplan gemaakt en ter goedkeuring aan het bevoegde gezag gestuurd. De olie- en asbestsanering wordt uitgevoerd volgens dat saneringsplan en onder deskundige begeleiding van een erkend toezichthouder. Daarna is alle grond geschikt voor het toekomstige gebruik: wonen.
Planning
De voorbereidingen lopen nog steeds volgens de planning. Na de sloop en sanering in het 1e kwartaal van 2021 starten we eind maart met de aanleg van de bouwstraten, het riool en het nodige grondwerk. De bouw van de woningen kan dan nog steeds medio 2021 starten. Bij een vlot bouwproces kunnen we de eerste woningen eind 2021 al opleveren.
Voor verdere informatie zie www.adamsland.nl
facebook